x 问题反馈
保留选中 删除选中
赛事选择

赛事选择

盘口选择
盘口选择
相差排名
相差排名
222 隐藏0 显示全部
联赛 开赛 状态 主队 客队 天气 指数 盘口 指数 数据
墨西联(秋) 11:00
[5] 拿加沙
-
提华纳 [8]
0.96 1.16
平/半 2.5
0.92 0.72
墨西联(秋) 11:00
[7] 帕丘卡
-
1.06 1.06
半球 2.5
0.82 0.80
墨西乙(秋) 11:00 -
新西兰联 11:35 -
澳维甲 12:00 -
澳维U20 12:00 -
澳昆U20 12:00 -
澳昆女超 13:30 -
澳洲甲 14:00 -
0.78 0.76
*平/半 2.5
1.11 1.11
澳昆超 14:00 -
澳昆U20 14:00 -
澳昆U20 14:00 -
澳昆女超 14:00 -
香港超 14:30
[10] 凯景
-
港菁 [8]
澳布超 15:00 -
澳昆女超 15:15 -
澳洲甲 16:00 -
0.90 0.88
*半球 3
0.98 0.98
澳昆超 16:00 -
捷U21 17:15 -
奥乙 17:30
[3] 里德
-
0.90 0.98
球半 3
0.98 0.88
香港超 17:30 -
RF富力 [1]
捷U21 17:30 -
捷U21 18:00 -
西丙 18:00 -
美利拉 [3]
德U19 18:00 -
德U19 18:00 -
亚琛U19 [12]
德U19 18:00
[4] 波鸿U19
-
科隆U19 [1]
德U19 18:00 -
土超 18:30 -
土甲 18:30 -
土甲 18:30 -
西女超 18:30 -
西女超 18:30 -
西甲 19:00 -
0.93 0.85
平手 2
0.97 1.03
丹麦超 19:00
[14] 霍布罗
-
0.81 0.92
*平/半 2/2.5
1.07 0.94
西乙 19:00 -
保超 19:00 -
西丙 19:00 -
西丙 19:00 -
西丙 19:00
[18] 埃西多
-
西丙 19:00 -
西丙 19:00 -
西丙 19:00 -
西丙 19:00 -
西丙 19:00 -
西丙 19:00 -
维尔瓦 [4]
西丙 19:00 -
西丙 19:00 -
西丙 19:00
[8] 林恩斯
-
西丙 19:00 -
荷甲 19:15
[10] 海牙
-
0.86 0.96
*两/两球半 3.5/4
1.02 0.90
葡甲 19:15 -
葡甲 19:15
[10] 法伦斯
-
费雷拉 [1]
西女超 19:15 -
意甲 19:30 -
0.87 1.06
半球 2.5
1.03 0.82
英甲 20:00
[1] 卢顿
-
考文垂 [9]
0.88 1.01
半/一 2.5
1.00 0.85
德丙 20:00 -
茨维卡 [13]
0.88 0.93
半球 2/2.5
1.00 0.93
越南联 20:00 -
乌克超 20:00 -
阿塞超 20:00 -
萨巴伊 [4]
土女甲 20:00 -
土女甲 20:00 -
德U19 20:00 -
埃森U19 [11]
德U19 20:00 -
西女超 20:00 -
西女超 20:00 -
苏超 20:15 -
0.90 0.96
*球半/两 3
0.98 0.90
德乙 20:30 -
汉堡 [1]
0.84 0.96
*平/半 2.5/3
1.04 0.90
德乙 20:30
[13] 奥厄
-
0.92 0.88
平/半 2/2.5
0.96 0.98
德乙 20:30 -
1.08 1.01
平手 3
0.80 0.85
德东北 20:30 -
德东北 20:30 -
德东北 20:30 -
德东北 20:30 -
斯亚甲 20:30 -
丹麦超 21:00
[6] 霍森斯
-
欧登塞 [8]
1.07 0.98
*平/半 2.5
0.81 0.88
希腊超 21:00 -
1.08 1.01
平手 2
0.80 0.85
土超 21:00 -
德丙 21:00
[3] 韦恩
-
0.98 0.91
半球 2.5
0.90 0.95
德北 21:00 -
德北 21:00 -
德北 21:00 -
德北 21:00 -
非联杯 21:00 -
NA胡森 [阿尔甲 8]
希腊甲 21:00 -
希腊甲 21:00 -
希腊甲 21:00 -
希腊甲 21:00 -
希腊甲 21:00 -
土甲 21:00 -
土甲 21:00 -
马来超 21:00
[2] 彭亨
-
雪州 [8]
马来甲 21:00 -
马来甲 21:00 -
槟城 [11]
捷U21 21:00 -
捷U21 21:00 -
捷U21 21:00 -
英U23杯 21:00 -
利物浦U23 [英U23 7]
德地区 21:00 -
英U23杯 21:00
[英U23 3] 德比郡U23
-
布里斯托城U23 [英乙U23 8]
英U23杯 21:00 -
巴圣甲 21:00 -
巴圣乙 21:00 -
德女联 21:00 -
荷甲 21:30
[16] 埃蒙
-
维迪斯 [5]
0.83 0.88
*半/一 2.5/3
1.05 0.98
荷甲 21:30 -
0.86 1.08
一球 3.5
1.02 0.78
比甲 21:30 -
0.80 0.85
*平/半 2.5
1.08 1.01
奥甲 21:30 -
1.08 1.01
平手 2.5
0.80 0.85
奥甲 21:30 -
1.04 0.72
平/半 2.5
0.84 1.16
荷乙 21:30 -
意甲 22:00
[20] 切沃
-
热那亚 [13]
0.81 1.03
*平/半 2/2.5
1.09 0.85
意甲 22:00 -
1.09 0.94
*一球 2.5
0.81 0.94
意甲 22:00
[11] 森索罗
-
史帕尔 [16]
1.07 0.90
半球 2/2.5
0.83 0.98
法甲 22:00 -
兰斯 [7]
0.92 0.94
平/半 2
0.96 0.92
法甲 22:00
[14] 南特
-
波尔多 [13]
0.90 1.07
平/半 2/2.5
0.98 0.79
法甲 22:00
[15] 图卢兹
-
卡昂 [19]
0.93 1.07
半球 2/2.5
0.95 0.79
塞浦甲 22:00 -
巴圣锦标 22:00 -
巴米联 22:00 -
比业余 22:00
[10] RFC列日
-
登德 [6]
英U23杯 22:00
[英U23 1] 埃弗顿U23
-
谢菲尔德联队U23 [英乙U23 10]
英超 22:05
[5] 阿森纳
-
1.04 1.00
一/球半 3
0.86 0.88
英超 22:05 -
利物浦 [1]
0.71 0.78
*半球 2.5
1.23 1.11
德甲 22:30 -
0.85 0.88
*半/一 2.5/3
1.05 1.00
波兰超 22:30
[13] 马特斯
-
1.06 0.99
平手 2.5
0.82 0.87
阿塞超 22:30 -
兹拉 [6]
西丙 22:45 -
苏超 23:00 -
0.82 0.88
球半/两 2.5/3
1.06 0.98
丹麦超 23:00
[7] 奥胡斯
-
0.98 0.93
*半/一 2.5/3
0.90 0.93
瑞士超 23:00
[4] 苏黎世
-
卢森 [7]
1.04 0.83
半球 2.5/3
0.84 1.03
瑞士超 23:00
[8] 卢加诺
-
年青人 [1]
1.02 1.08
*半/一 3/3.5
0.86 0.78
瑞士超 23:00
[3] 图恩
-
草蜢 [10]
0.88 1.04
半/一 3
1.00 0.82
智利甲 23:00 -
奥达斯 [16]
西乙 23:00 -
葡甲 23:00
[17] 维塞乌
-
葡甲 23:00
[11] 艾路卡
-
比乙 23:00
[8] 蒂比兹
-
瑞士甲 23:00
[8] 瓦杜兹
-
阿劳 [4]
乌克超 23:00 -
卡帕迪 [10]
塞浦甲 23:00 -
伊朗超 23:00 -
西甲 23:15 -
0.84 0.94
半/一 2/2.5
1.06 0.94
葡超 23:30 -
0.82 0.76
平/半 2/2.5
1.06 1.11
西丙 23:30 -
荷甲 23:45 -
0.84 1.00
*一球 3
1.04 0.86
西丙 23:45
[8] 克鲁肖
-
法甲 00:00 -
1.07 0.97
平手 2.5
0.81 0.89
奥甲 00:00 -
0.88 0.81
*一球 2.5/3
1.00 1.05
土超 00:00 -
捷甲 00:00 -
0.75 0.90
半/一 2/2.5
1.14 0.96
俄杯 00:00 -
塞浦甲 00:00 -
西丙 00:00 -
西丙 00:00 -
西丙 00:00 -
西丙 00:00 -
西丙 00:00 -
西丙 00:00 -
西丙 00:00 -
西丙 00:00 -
西丙 00:00 -
西丙 00:00 -
西丙 00:15 -
克亚甲 00:30 -
斯亚甲 00:30 -
意甲 01:00
[12] 帕尔马
-
1.00 0.90
*一球 2.5
0.90 0.98
德甲 01:00 -
0.85 0.93
半球 3/3.5
1.05 0.95
比甲 01:00
[1] 亨克
-
0.90 1.01
一球 2.5/3
0.98 0.85
丹麦超 01:00 -
兰德斯 [5]
0.91 0.96
半球 2.5/3
0.97 0.90
希腊超 01:00
[9] 拉米亚
-
拉里萨 [11]
0.98 1.07
平/半 2
0.90 0.79
西乙 01:00
[1] 马拉加
-
西乙 01:00
[18] 卢高
-
艾尔切 [15]
葡甲 01:00 -
华森 [14]
以超 01:00 -
阿舒多 [13]
波兰超 01:00 -
0.89 1.06
平手 2/2.5
0.99 0.80
西丙 01:00 -
西丙 01:00 -
西甲 01:30 -
0.90 0.73
平手 2
1.00 1.17
葡超 01:30 -
1.03 1.02
平/半 2/2.5
0.85 0.84
希腊超 01:30 -
阿里斯 [6]
0.84 0.92
一球 2/2.5
1.04 0.94
墨西联(秋) 02:00
[12] 普马斯
-
莱昂 [3]
1.05 1.11
平手 2.5/3
0.83 0.76
以超 02:30
[5] 哈迪拉
-
秘鲁甲 02:30 -
比甲 03:00 -
0.93 0.94
平/半 2.5
0.95 0.92
西乙 03:00 -
非联杯 03:00
[突尼甲 4] 沙希尔
-
埃努古流浪者 [尼日超 11]
球会友谊 03:00 -
厄瓜甲(春) 03:00
[9] 奥卡斯
-
巴巴亚联 03:00 -
巴伊联 03:00 -
巴圣甲 03:00 -
意甲 03:30 -
1.11 1.06
平手 2.5
0.80 0.82
里约锦标 03:30 -
西甲 03:45
[11] 莱万特
-
0.94 0.95
*一球 3.5
0.96 0.93
法甲 04:00
[16] 摩纳哥
-
里昂 [3]
1.07 1.04
*平/半 3
0.81 0.82
葡甲 04:00 -
里约锦标 04:00 -
巴圣锦标 04:00
[8] 圣保罗
-
球会友谊 04:00 -
球会友谊 04:00 -
巴国诺联 04:00 -
巴卡德联 04:00 -
巴高联 04:00
[6] 艾莫里
-
巴高联 04:00 -
巴米联 04:00 -
巴帕拉甲 04:00 -
秘鲁甲 05:00 -
厄瓜甲(春) 05:15 -
巴拉甲 05:45 -
洪都甲(秋) 06:00
[5] 摩塔瓜
-
巴圣锦标 06:00 -
巴卡德联 06:00 -
巴米联 06:00
[12] URT
-
巴东北杯 06:00
[巴塞阿甲 6] 福塔雷萨
-
巴伊亚 [巴巴亚联 3]
巴巴多超 06:00 -
巴圣甲 06:00 -
阿甲 06:20 -
里约锦标 06:30 -
智利甲 07:30 -
厄瓜甲(春) 07:30 -
德芬 [8]
墨西联(秋) 08:00 -
托卢卡 [15]
1.08 1.00
半球 2.5
0.80 0.86
巴巴多超 08:00 -

13322.com即时比分操作说明:*表示客队让主队     =有滚球      =正在滚球      =比赛置顶      =取消比赛置顶

一比分(比分直播)温罄提示:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。   [数据免费调用]