x 问题反馈
保留选中 删除选中
赛事选择

赛事选择

盘口选择
盘口选择
相差排名
相差排名
168 隐藏0 显示全部
联赛 开赛 状态 主队 客队 天气 指数 盘口 指数 数据
斐济联 13:30 -
斐济联 15:30 -
俄青联 16:00 -
澳维U20 16:15 -
澳维U20 16:15 -
澳维U20 16:15 -
丹麦U19 16:30 -
印尼超 16:30
[18] 马兰
-
澳南女超 16:45 -
澳南后备 16:45 -
澳昆超 17:00 -
波青联 17:00 -
澳洲甲(附) 17:50 -
1.00 0.81
平手 2.5/3
0.90 1.07
以乙(南) 18:00 -
阿尔U21 18:00 -
阿尔U21 18:00 -
哈萨甲 18:00 -
澳维超 18:15 -
澳维超 18:15 -
澳维超 18:30 -
班特列 [2]
澳维甲 18:30 -
阿东那 [2]
澳布超 18:30 -
澳南女超 18:30 -
澳昆女超 18:30 -
澳南女超 18:30 -
英乙U23 19:00 -
以乙(北) 19:30 -
以乙(南) 19:30 -
澳门甲 19:30 -
阿美甲 20:00 -
阿塞甲 20:00 -
阿塞甲 20:00 -
格鲁甲 20:30 -
意青联 20:30 -
马来超 21:00
[3] 丁加奴
-
吉达州 [6]
马来超 21:00 -
马来甲 21:00 -
马来甲 21:00 -
以甲(附) 21:00 -
以甲(附) 21:00 -
以甲(附) 21:00 -
以甲(附) 21:00 -
哈萨隆 [6]
以甲(附) 21:00 -
英乙U23 21:00 -
埃及超 21:45 -
乌克超 22:00 -
英乙U23 22:00 -
罗丙 22:00 -
白俄超 22:30
[14] 明斯克
-
保超 22:30 -
多瑙 [2]
突尼甲 22:30
[9] 加贝斯
-
格鲁甲 22:30 -
波兰丙 23:00 -
阿尔甲 23:00
[7] 塞堤夫
-
NA胡森 [2]
阿尔甲 23:00 -
阿贝斯 [9]
阿塞超 23:00
[5] 兹拉
-
乌克甲 23:00
[15] 沃林
-
墨西U20 23:00 -
捷丙M 23:00 -
俄乙 23:00 -
葡青A1 23:00 -
罗丙 23:00 -
芬K联 23:15
CLE
-
波兰丙 23:30 -
波兰超 00:00
[7] 阿尔卡
-
1.04 0.95
平手 2/2.5
0.84 0.91
捷甲 00:00 -
1.03 0.83
平手 2.5
0.85 1.03
捷甲 00:00 -
1.01 0.96
半球 2/2.5
0.87 0.90
埃及超 00:00 -
卡塔杯 00:00 -
挪丙 00:00 -
德地区 00:15 -
芬K联 00:15 -
德乙 00:30 -
0.90 0.86
半/一 2.5/3
0.98 1.00
德乙 00:30
[6] 波鸿
-
奥厄 [13]
0.85 1.03
半/一 2.5/3
1.03 0.83
奥乙 00:30 -
1.12 1.01
*平/半 2.5/3
0.77 0.85
奥乙 00:30
[7] 华顿斯
-
0.85 0.96
半/一 2.5/3
1.03 0.90
奥乙 00:30
[3] 里德
-
列弗宁 [5]
0.75 0.90
半球 2.5/3
1.14 0.96
奥乙 00:30
[9] BW林茨
-
卡芬堡 [8]
0.87 0.99
平/半 2.5/3
1.01 0.87
爱沙甲 00:30 -
纳尔瓦 [5]
格鲁甲 00:30 -
施安尼 [7]
德地区 00:30 -
白俄超 00:45
[13] 戈梅利
-
瑞典超 01:00
[2] 索尔纳
-
天狼星 [12]
0.99 0.93
一/球半 2.5
0.89 0.93
丹麦超 01:00
[6] 霍森斯
-
1.04 0.82
*半/一 2.5/3
0.84 1.04
土超 01:00 -
0.80 0.90
球半/两 3/3.5
1.08 0.96
意乙 01:00
[6] 威尼斯
-
巴勒莫 [2]
1.09 0.75
平/半 2
0.79 1.12
德丙 01:00 -
亚伦 [10]
0.96 0.99
半球 2.5/3
0.92 0.87
德西 01:00 -
瑞典甲 01:00 -
耶夫勒 [9]
1.03 0.85
半/一 2.5
0.85 1.01
波兰丙 01:00
[12] 萨尼克
-
普拉维 [13]
保超 01:00
[6] 韦列亚
-
德地区 01:00 -
奥丙 01:00 -
奥丙 01:00 -
挪乙 01:00
[1] 诺霍斯
-
德萨州联 01:00 -
奥丙 01:00
[13] 维兹
-
德石州联 01:00 -
奥丙 01:30 -
德堡州联 01:30 -
德堡州联 01:30 -
罗甲 01:45 -
0.65 0.85
半球 2/2.5
1.29 1.01
法乙 02:00 -
奥兰斯 [11]
0.66 0.80
平/半 2/2.5
1.28 1.06
法乙 02:00
[10] 索肖
-
洛里昂 [8]
0.62 0.85
*平/半 2.5
1.35 1.01
法乙 02:00
[1] 兰斯
-
尼奥特 [13]
1.08 0.90
一/球半 2.5/3
0.80 0.96
法乙 02:00 -
0.80 0.82
*半球 2.5/3
1.08 1.04
法乙 02:00
[19] 克维伊
-
0.77 0.85
半球 2.5/3
1.12 1.01
法乙 02:00
[18] 南锡
-
图尔 [20]
0.60 0.84
半/一 2.5
1.38 1.02
法乙 02:00 -
0.74 1.01
平手 2/2.5
1.16 0.85
法乙 02:00
[6] 沙托鲁
-
欧塞尔 [12]
1.08 0.90
一球 2.5/3
0.80 0.96
法丙 02:00 -
安坦迪 [11]
0.79 0.73
平/半 2/2.5
1.09 1.14
法丙 02:00 -
罗德兹 [4]
1.14 0.70
平/半 2/2.5
0.75 1.19
法丙 02:00 -
1.08 0.70
半/一 2
0.80 1.19
法丙 02:00
[9] 肖莱特
-
0.80 0.70
*平/半 2/2.5
1.08 1.19
瑞士甲 02:00
[3] 瓦杜兹
-
0.85 0.78
一球 3
1.03 1.08
西丁 02:00 -
英U23杯 02:00 -
巴圣青联 02:00 -
巴圣青联 02:00 -
巴圣青联 02:00 -
巴圣青联 02:00 -
爱超 02:15
[1] 科克城
-
1.09 1.04
平手 2/2.5
0.79 0.82
埃及超 02:15
[7] 霍尔比
-
埃及超 02:15 -
德甲 02:30 -
0.87 0.98
球半 3.5
1.03 0.90
比甲(附) 02:30
[2] 亨克
-
布鲁日 [3]
奥乙 02:30 -
马纳 [4]
0.76 1.08
平/半 2.5/3
1.13 0.78
波兰超 02:30 -
哥罗纳 [7]
1.03 0.90
一/球半 2.5
0.85 0.96
西丁 02:30 -
直布超 02:30 -
巴圣青联 02:30 -
阿丙曼特 02:30 -
阿丙曼特 02:30 -
阿丙曼特 02:30 -
比女超 02:30 -
法甲 02:45 -
0.80 1.04
平手 2/2.5
1.08 0.82
苏超 02:45
[3] 阿伯丁
-
哈茨 [6]
1.08 0.90
一球 2/2.5
0.80 0.96
英冠 02:45
[3] 富勒姆
-
桑德兰 [24]
0.80 0.98
球半 3.5
1.08 0.88
爱超 02:45
[10] 布雷
-
0.94 0.98
平/半 2.5
0.94 0.88
爱超 02:45 -
0.93 0.92
半球 2/2.5
0.95 0.94
爱超 02:45 -
0.87 0.91
半球 2/2.5
1.01 0.95
爱超 02:45
[4] 德利城
-
0.82 0.82
平手 2/2.5
1.06 1.04
爱甲 02:45 -
0.93 0.84
半/一 2.5
0.95 1.02
爱甲 02:45 -
1.08 0.90
半球 2.5
0.80 0.96
爱甲 02:45 -
1.07 1.13
球半 3
0.81 0.74
波兰甲 02:45
[9] 奥波莱
-
查洛里 [6]
0.73 0.91
平手 2/2.5
1.17 0.95
西甲 03:00
[17] 莱万特
-
0.95 0.98
*半球 2.5/3
0.95 0.90
意乙 03:00
[7] 巴里
-
1.08 0.93
半/一 2/2.5
0.80 0.93
西乙 03:00
[13] 雷乌斯
-
0.98 0.93
平手 2
0.90 0.93
葡超 03:30 -
0.86 0.96
半球 2.5
1.02 0.90
冰岛超 04:00 -
0.86 0.93
一球 2.5/3
1.02 0.93
冰岛超 04:00
[1] 瓦路尔
-
1.13 1.11
半/一 3
0.76 0.75
西丁 04:00 -
巴拉甲(春) 05:30
[5] 独立FBC
-
迪亚兹 [11]
阿甲 06:00 -
1.04 0.79
半球 2
0.84 1.07
巴西乙 06:15
[3] 帕桑度
-
巴西乙 06:15 -
0.61 1.08
半/一 2/2.5
1.36 0.78
巴丁 06:30 -
墨西U20 06:45 -
委內超 07:00 -
巴西乙 07:30 -
欧斯特 [6]
0.64 1.02
平手 2
1.31 0.84
巴拉甲(春) 07:45 -
墨西联(秋) 08:00 -
拿加沙 [10]
1.14 1.03
平/半 2.5
0.75 0.82
阿甲 08:15 -
0.85 0.80
一球 2/2.5
1.03 1.06
厄瓜甲(春) 08:15
[11] 库恩卡
-
巴西乙 08:30 -
1.28 1.13
半/一 2/2.5
0.66 0.74
哥伦甲(春) 09:00 -
墨西联(秋) 10:00
[8] 提华纳
-
托卢卡 [1]
0.90 0.94
半球 2.5
0.98 0.92

13322.com即时比分操作说明:*表示客队让主队     =有滚球      =正在滚球      =比赛置顶      =取消比赛置顶

一比分(比分直播)温罄提示:本网资讯仅供体育爱好者浏览参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。   [数据免费调用]